آقای دکتر علی ایرانمنش

آقای دکتر حمیدرضا ابراهیمی‌ویشکی (رئیس هیأت امنا)

آقای دکتر مهدی ریاضی‌کرمانی

آقای دکتر مجید سلیمانی‌دامنه

آقای دکتر احمد صفاپور

خانم دکتر ملیحه یوسف‌زاده