ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه قربانی محل اعطا
‎۱ ۱۳۸۳ ‎ حسین معصومی‌همدانی‎ ‎ دانشگاه شهید چمران اهواز‎‎
‎۲ ۱۳۸۸ ‎ پرویز شهریاری ‎ ‎ دانشگاه تربیت مدرس ‎‎