رییس انجمن ریاضی ایران

دکتر محمد صال مصلحیان
https://prof.um.ac.ir/moslehian/

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

تهران، خیابان استادنجات الهی، نبش خیابان ورشو، داخل پارک ورشو-ساختمان فردوسی- طبقه اول

کد پستی: 1598666651

تهران ـ صندوق پستی 418- 13145

تلفن و دورنگار: 88808855، 88077958 و 88807775

نشانی الکترونیک: iranmath@ims.ir