مسئولین بولتن انجمن ریاضی ایران:

مدیر مسئول: دکتر محمد صال مصلحیان (رییس انجمن)

سردبیر: دکتر مجید سلیمانی دامنه

مدیر اجرایی: دکتر شیرین حجازیان

سردبیران بولتن انجمن ریاضی ایران

دوره فعالیتنام و نام خانوادگی سردبیر
۱۳۵۲-۱۳۵۴
‎‎دکتر محمدقلی جوانشیر‎‎
‎۱۳۵‎۵-۱۳‎۵۶دکتر سیاوش شهشهانی
۱۳۵۶-۱۳۵۸
‎‎ دکتر ‎‎محمدرضا نوری‌مقدم
‎۱۳۵۸-۱۳۶۵
‎دکتر جواد همدانی‌زاده‎‎‎‎
۱۳۶۲-۱۳۶۵
‎‎دکتر ‎‎غلامرضا درگاهی نوبری
۱۳۶‎۶-۱۳‎۶۷
‎دکتر ‎‎احمد حقانی
۱۳۶۸-۱۳۶۹
دکتر کریم صدیقی
۱۳۷۰-۱۳۷۳
دکتر ‎‎مهدی رجبعلی‌پور‎
۱۳۷۴-۱۳۷۸
دکتر ‎‎ محمدرضا درفشه
۱۳۷۹-۱۳۸۰
دکتر مهدی رجبعلی‌پور‎
۱۳۸۰-۱۳۸۶
‎‎‎‎دکتر ‎‎رحیم زارع‌نهندی
۱۳۸۷-۱۳۸۹
دکتر ‎‎سعید اعظم ‎‎
۱۳۸۹-۱۳۹۰
دکتر محمد صال‌مصلحیان‎‎
۱۳۹۰-۱۳۹۲
دکتر ‎‎علی‌رضا اشرفی
۱۳۹۲-۱۳۹۵
دکتر عباس سالمی پاریزی ‎‎
۱۳۹۵-۱۳۹۸
دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی ‎‎
۱۳۹۸-۱۴۰۰
دکتر مجید سلیمانی دامنه ‎‎