مسئولین بولتن انجمن ریاضی ایران:

مدیر مسئول: آقای دکتر محمد صال مصلحیان (رییس انجمن)

سردبیر: آقای دکتر مجید گازر

مدیر اجرایی: آقای دکتر بهنام هاشمی

سردبیران بولتن انجمن ریاضی ایران

نام و نام خانوادگی سردبیردوره فعالیت
دکتر ‎‎محمدقلی جوانشیر۱۳۵۲-۱۳۵۴
دکتر ‎سیاوش شهشهانی‎۱۳۵‎۵-۱۳‎۵۶
دکتر‎ ‎محمدرضا نوری‌مقدم‎‎۱۳۵۶-۱۳۵۸
دکتر ‎جواد همدانی‌زاده‎‎‎۱۳۵۸-۱۳۶۵
دکتر ‎‎غلامرضا درگاهی نوبری۱۳۶۲-۱۳۶۵
دکتر احمد حقانی۱۳۶‎۶-۱۳‎۶۷
دکتر کریم صدیقی۱۳۶۸-۱۳۶۹
دکتر مهدی رجبعلی‌پور‎۱۳۷۰-۱۳۷۳
دکتر محمدرضا درفشه۱۳۷۴-۱۳۷۸
دکتر مهدی رجبعلی‌پور‎۱۳۷۹-۱۳۸۰
دکتر ‎‎رحیم زارع‌نهندی‎‎۱۳۸۰-۱۳۸۶
دکتر ‎‎سعید اعظم‎‎۱۳۸۷-۱۳۸۹
دکتر محمد صال‌مصلحیان۱۳۸۹-۱۳۹۰
دکتر علی‌رضا اشرفی۱۳۹۰-۱۳۹۲
دکتر عباس سالمی پاریزی۱۳۹۲-۱۳۹۵
دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی۱۳۹۵-۱۳۹۸
دکتر مجید سلیمانی دامنه۱۳۹۸-۱۴۰۰