ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه میرزاخانی محل اعطا
‎۱ ۱۴۰۰ ملیحه یوسف زاده دانشگاه بوعلی سینا (سومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات)