هدفِ این کتابچه اشاعهٔ ریاضیات بین جمعیتِ گسترده‌ای از خوانندگان است. متنِ اصلیِ آن به زبان فرانسه از سویِ انجمنِ ریاضیِ فرانسه (SMF) و انجمنِ ریاضیاتِ کاربردی و صنعتی (SMAI) انتشار یافت. در فرانسه، این دو انجمن مهمترین انجمنِ علمی هستند که خود را وقفِ ریاضیات کرده‌اند. ترجمهٔ متنِ کتاب به چند زبان، از جمله به زبانِ انگلیسی، مطرح شده است. ولی از این میان، ترجمه به زبانِ فارسی نخستین پیشنهادی بود که از سویِ استاد م. بهزاد و استاد ع. ایرانمنش، دریافت کردم. ماجرایِ آن در ملاقاتِ ما هنگامِ برگزاریِ مجمعِ عمومیِ اتّحادیهٔ بین المللیِ ریاضی ‎(IMU)‎ در شانگهای، ماهِ اوتِ ‎۲۰۰۲‎، رخ داد. چاپِ فرانسهٔ کتاب، به محضِ انتشار در ژوئیهٔ ‎۲۰۰۲‎، پیروزیِ شایانِ توجّهی بود، به ویژه از سویِ دبیرانِ ریاضی با استقبال رو به رو شد.

اعتقاد دارم که چاپِ فارسی نیز با اقبالِ مشابهی روبه رو خواهد شد. وضعیّت در ایران و فرانسه عین هم نیست. در ایران، شما خانه‌هایِ ریاضیات دارید، که در بیش از ‎۱۳‎ شهرِ مختلف خارج از تهران راه‌اندازی شده اند. این خانه‌ها نقشِ کارآمدی در اشاعهٔ رشتهٔ علمیِ ما میانِ دانش آموزانِ دبیرستانی ایفا می کنند. در فرانسه، به استثنایِ دو موزهٔ علوم به نامهایِ ‎کاخ اکتشاف و ‎ موزهٔ علومِ ویلت، هیچ نهادی نظیرِ خانه هایِ ریاضیاتِ شما نداریم. البته، چندین تشکّلِ اجتماعی به وسیلهٔ SMF‎، و تعدادی دیگر با حمایتِ ‎SMF‎ و SMAI‎ به وجود آمده اند (از جمله، ‎Animath و ‎Math en Jean که هدفشان کمک به افرادِ جوان در راستایِ استفاده‌از وقتِ آزاد برایِ لذت بردن از ریاضی ورزی است. امّا هنوز یک ساختارِ زیر بناییِ منسجم برایِ این فعّالیّتها، نظیرِ آنچه در ایران گسترده‌اید، نداریم. از سویِ دیگر، در فرانسه و هم چنین در چندین کشورِ پیشرفته، با بی علاقگیِ دانشجویان نسبت به ادامهٔ تحصیل در رشته هایِ علوم رو به رو شده ایم.

در آینده، به گونه‌ای روز افزون و بیش از پیش، نیازمندِ علومی هایی خواهیم بود که دارایِ پیش زمینهٔ نظریِ مستحکمی باشند. از جمله، فناوریِ پیشرفته این را ایجاب می کند. بنا بر این، ناچاریم به وسیعترین وجهِ ممکن، این آگاهی را به جامعه برسانیم که ریاضی همیشه و همه جا حاضر است.

امیدوارم انتشارِ ترجمهّ فارسیِ بروشورِ انفجارِ ریاضیات، در جهتِ رسیدن به هدفِ فوق سهمِ قابلِ توج‍‌ُهی داشته باشد. از معرفیِ این کتاب به شما، احساسِ سرور و شادمانی می کنم، به ویژه از آن رو که روابطِ بینِ انجمنهایِ ما، ‎SMF‎ و ‎IMS‎، در حالِ فشردگی و نزدیکیِ بیشتر است. امید و اطمینان دارم که این فرایند به گسترشِ خود ادامه خواهد داد.

                                                                                                                                                                                                        میشل والدشمیت

 رئیس انجمن ریاضی فرانسه