• بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 23 و 24 آبان 1397، دانشگاه اراک
 • بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1395، دانشگاه بناب
 • بیست و یکمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آذر 1393، دانشگاه آزاد واحد همدان
 • بيستمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تير1391، دانشگاه مراغه
 • نوزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1389، دانشگاه مازندران
 • هجدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، فروردين 1388، دانشگاه تربيت معلم تهران
 • هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1387، دانشگاه اراک
 • شانزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1385، فردوسی مشهد
 • پانزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اسفند 1383، دانشگاه سيستان و بلوچستان
 • چهاردهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1382، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سيزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن1381، دانشگاه اصفهان
 • دوازدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1380، دانشگاه گيلان
 • يازدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1379، دانشگاه يزد
 • دهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1378، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
 • نهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهريور 1377، دانشگاه تربيت معلم تهران
 • هشتمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1376، داشنگاه صنعتی شریف
 • هفتمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1374، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ششمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1370، دانشگاه تربيت معلم زاهدان
 • پنجمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1369، دانشگاه شيراز
 • چهارمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهريور 1368، دانشگاه تبريز
 • سومين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، ارديبهشت 1367، دانشگاه شيراز
 • دومين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان
 • اولين  سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 1357، دانشگاه  فردوسی مشهد